Skolmästaren Sven Swanljung 1715-1789

Födelse och barndom

Den 11 mars 1715 döptes i Stora Malms kyrka Erik Swensohns i Bergatorp Sohn Swän av kyrkoherden Johannes Esping. Av födelse- och dopboken framgår ej när han är född.

Erik Svensson var född den 27 december 1657 och var vid Svens dop 58 år gammal. Han hade gift sig den 30 juni 1695 i Stora Malm med Gunilla Olofsdotter i Stenkulla, som får som morgongåva 150 daler kopparmynt. Gunilla är vid Svens dop 48 år gammal. Sven är knappast köttslig son tilI 58 åriga Erik och 48 åriga Gunilla, utan har antagligen givits dem att omhändertas genom förmedling av kyrkoherden och hans hustru, som också är närvarande vid Svens dop. Kyrkotukten var i början av 1700 talet så sträng att enligt kyrkoböckerna ingen föddes utom äktenskapet i Stora Malm under åren kring 1715 varför barnets intagning i kyrkoböckerna måste ordnas på annat sätt. Enligt husförhörslängden från 1718 har Erik och Gunilla endast en dotter Brita, som vid Svens dop är mycket äldre och har tjänst utanför hemmet.

Erik Svenssons lägenhet Bergatorp utgjorde en del av svärfaderns lägenhet Stenkulla, som isin tur var en del av Stora Djulö, som på den tiden var den största frälsegården i Stora Malm och ägdes av generallöjtnanten, friherre Erik Fitinghof (1.7.1661-21.9.1736). Karaktärshuset på Stora Djulö uppfördes 1720 såsom det kvarstår idag. Antagligen var Erik Svensson, som i vigselboken kallas taktegelslagare verksam på Stora Djulö. Erik Fitinghof var i Stora Malm jus patronus med rätt att tillsätta präst, klockare m.m.

Bergatorp är upptagen i husförhörslängden från 1711-12 under detta namn, men senare i husförhörslängderna 1718-26 och 1728-32 under namnet Mokällan. I jordeboken över Oppunda och Villåttinge härad för år 1736 är MOKIELLA ERICH upptagen som självständig skattelägenhet med skyldighet att först i Kåhlberga Rote och senare i Remrödstorps Rote del ta i kostnaderna för att ställa upp en soldat. Lägenheten heter idag Eriksberg Rno 4:1 och är en del av Eriksbergs Slott, som ägs av släkten Bonde.

Sven Eriksson växer upp på Mokällan och omnämns första gången som
3-åring i husförhörslängden 1718 och sista gången med namnet Sven Eriksson som 16-åring år 1731. 1 husförhörslängden 1734 finns om honom tillägget ”i Skolän” och i kommunionlängden 1733-35 är han antecknad med namnet Swen Swanliung. Gunilla Svensson har avlidit 1733 och Erik Svensson, som gifter om sig med Anna Persdotter, dör som 85-åring på Mokällan år 1742.

I skolan

I Stora Malm fanns i början av 1700-talet inga skolor. Så sent som 1760 fanns det i Sverige-Finland bara 165 skolor medan församlingarnas antal var hela 2216. Skolundervisningen i Stora Malm ålog klockaren eIler såsom då klockartjänsten skulle tillsättas 1730, då Sven Eriksson var elev, av ryttaren Anders Jenzen. Undervisningen inskränkte sig till att lära barnen läsa och skriva.

Emedan Mokällan låg c. 20 km från kyrkan kunde Sven Eriksson inte bo hemma när han började sin skolgång, utan bodde antagligen i prästgården. Bredvid prästgården och kyrkan låg sockenstugan med rum för sockenstämman. I den bodde också klockaren och i den fanns även läsekammaren där barnen lärde sig läsa.

Sedan kyrkoherden Johannes Espings hustru, som var närvarande vid Svens dop hade avlidit, gifte Esping om sig 1722 med Maria Liung, dotter tilI kyrkoherden i Västra Vingåker Ericus Liung. Maria var då 34 år gammaloch blir efter 4 år änka. Till ny kyrkoherde i Stora Malm utsågs Johannes Dalenius och han gifter sig med änkan Maria Liung. Det är troligt att Maria Liung, som då var barnlös, tog hand om skolpojken Sven Eriksson. Kanske hon rent av var hans riktiga moder?

Namnet Swanljung

Sven Eriksson tar namnet Swanljung 1733 medan han bor i prästgården och är 18 år gammal. Varför namnet Swanljung? Som tidigare nämnts var Stora Djulö den stora fräljegården i Stora Malm och gården hade varit i släkten Laxman-Swans ägo se dan 1500-talet. 1 Stora Malms kyrka finns bevarade bl.a. en på trä målad minnestavla över familjen Swan, målad 1593 och en dopfunt av sten med årtalen 1595 och 1599 med fyra vapensköldar och en svan inmejslad i funtens botten. Sven Swanljung döptes 1715 i denna samma dopfunt. Önskade Sven Swanljung med första delen av sitt nya namn komma ihåg sin födelseort och -kyrka eller hade generalen och friherren Erik Fitinghof tilI Stora Djulö, som år 1715 då Sven föddes var 54 år gammaloch ogift någon del i Sven Swanljungs tillblivelse. Med Erik Fitinghofs död 1736 dog släkten Lax¬man-Swan ut.

Den senare delen av namnet Swanljung får väl tillägnas Maria Liung, som om inte moder tilI Sven Swanljung, antagligen var den, som uppfostrade honom och gjorde det möjligt för honom att fortsätta sin utbildning. Sven skriver sitt namn med formen ”liung” såsom också Maria Liungs namn är skrivet på järnhällen över makarna Dalenius grav på kyrkogolvet i Stora Malms kyrka.

Strängnäs och Uppsala

Enligt Strängnäs gymnasiums matrikel är Sveno Svanliung inskriven som elev i gymnasiets första klass i juni 1738. Han är då 23 år gammal. För att bli intagen i gymnasiet räckte det inte med att kunna läsa och skriva, utan Sven hade säkert fått fortsatt undervisning av kyrkoherden Dalenius i prästgården i Stora Malm. Enligt matrikeln är Sven Swanljung elev i gymnasiets 2:dra tilI 4:de klass under åren 1739-1745. Det sistnämnda året är om honom antecknat Ups Sud d.v.s. Uppsala, Södermanlands Nation och enligt Uppsala Universitets matrikel är han inskriven i universitetet den 12 februari 1746 och i Södermanlands Nation den 17 februari samma år. Han är då 30 år gammal. Man frågar sig med vilka medel Sven Swanljung livnärde sig under åren i Strängnäs och Uppsala.

Det har icke lyckats mig att få tag i Erik Fitinghofs testamente, uppgjort den 8 mars 1721 i vilket han bl.a. testamenterar inkomsten från ett av sina skattehemman till socknens fattiga. Vid Erik Fitinghofs död 1736 är Sven Swanljung 21 år gammaloch skall om något år börja i gymnasiet.

Under sina år i Uppsala livnär sig Sven bl.a. som hemlärare. Enligt studentmatrikeln är Sven Swanljung sålunda år 1748 privatlärare hos komministern Johannes Kumblaeus i Maria församling i Stockholm. Som elev har han den blivande skalden Carl Michael Bellman, vars morfar Michael Hermonius är kyrkoherde i Maria Magdalena församling. I sin ”levernesbeskrivning”, skriven 1794, ett år före sin död, omnämner Bellman sin lärare Svanljung, som enligt Bellman ”ingen aktadeh, utan åt vilken Bellman tillsammans med en klasskamrat ”givit honom stut”. Huru länge Sven Swanljung stannade i Maria skola framgår ej av kyrkoböckerna och han är ej heller antecknad som inflyttad i Maria församling. Var han befinner sig under åren 1749 tilI 1753 har jag ej heller lyckats klarlägga, men den 29 november 1753 blir han förelyst i Arboga församling med Brita Christina Hasselbom, dotter tilI ryttaren Olof Hasselbom. Vid lysningen tituleras Sven Swanljung som skolmästare i Vingåkers församling.

Skolmästare i Västra Vingåker

Efter att den 11 mars 1754 ha gift sig är Sven och Brita Swanljung den 3 juni samma år inflyttade i Västra Vingåker församling från Arboga och den 19 november håller skolmästaren Sven Swanljung ”information uti Wästra Wingåkers nyss inrättade scholahus”.

Beträffande skolhusets tillblivelse kan nämnas att Margareta Westerling, änka efter kyrkoherden Kristoffer Tiburtius i Västra Vingåker, hade redan 1739 testamenterat medel för en skolmästares avlöning, men först 1753 besluter socknens possesionater, släkterna Gyllenborg på Skenäs, Bonde på Säfstaholm och Rålamb på Högsjö att uppföra ett skolhus på villkor att dessa och deras efterkommande skulle ha rätt att tillsammans med kyrkoherden utse skolmästare.

Att Sven Swanljung kallas till skolmästare kan kanske bero på det nära grannelagsförhållandet mellan Västra Vingåker och Stora Malm, den senare församlingen hörde tidigare tilI den förra, väsentligt större församlingen. En annan möjlighet är att greve Johan Gyllenborg på Skenäs, som var en av Carl Michael Bellmans faddrar, kände tilI Sven Swanljung från hans tid som lärare vid Maria skola i Stockholm.

Undervisningen i den nya skolan omfattade stavning, innanläsning, kristendom samt skriv och räknekonsten. Elevantalet i skolan var varierande, högst med 52 barn i juni 1756. Att elevantalet senare minskade berodde delvis på läraren, som ”ej nog vänligt umgicks med skolungdomen”. I husförhörslängden 1781, då han är 66 år gamrnal, är han ännu antecknad som skolmästare. Från hans tid som lärare har jag en kopia av ett av skolmästaren Sven Swanljung skrivet och undertecknat kvitto för uppburna 300 kopparmynt som lön för vårterminen 1770.
Skolhuset, som finns kvar, har senare använts sorm bostad för komministern och kantorn samt senast för kyrkovaktmästaren.

Sven Swanljungs familj

Sven och Brita Swanljung hade otur med sina första barn. Den äldsta sonen, som föddes året efter deras giftemål dör som spädbarn och de följande två, en son och en dotter dör år 1762 i kopporna i en smittkoppsepidemi, som skördar 119 liv i Västra Vingåker. De följande tre sönerna når vuxen ålder, Jacob Fredrik och Karl Göran, vars vidare öden är okända, med undantag av att fältkamreraren Carl Fredrik Svanljung i Härnösand sannolikt var son till någondera av dem. Det yngsta barnet fadern till rådmannen Carl Gustaf Swanljung i Brahestad, Sven Christian föds i ”Scholahuset” den 24 juli 1767 och döps den 26 juli med greve Johan Gabriel Oxenstierna på Skenäs som fadder. Oxenstierna blir sedermera Gustav III:s kon¬seljpresident och riksråd, men var mera skald än statsman. Efter Gustav III:s död tillhör Oxenstierna de s.k. ”gustavianerna” som för¬sökte få den svenska tronen att kvarstå i Gustav III:s sons och sonsons namn. Gustaf III:s ”gunstling” Gustaf Mauritz Armfelt, som också tillhörde ”gustavianerna” lät då han 1811 byggde om karaktärshuset på Åminne gård i Salo, pryda fasaden med sex stora Sergel-medaljonger, av vilka två föreställer Oxenstierna och Bellman.

Sven Swanljungs hustru Brita dör ett år efter Sven Christians födelse och han gifter om sig med sin hushållerska Inga Nygren, som i sin tur dör 1779. Ännu två år därefter bor sonen Sven Christian enligt husförhörslängden hemma hos sin far, som lever ännu 8 år därefter. Enligt Västra Vingåkers dödsbok 1768-1795 dör herr skolmästaren Sven Swanljung den 6 mars 1789 av ”rötfeber” i 74 års ålder.

Sonen Sven Christian har då lämnat Västra Vingåker och honom finner vi 5 år senare som bokhållare vid Kengis Bruk i Pajala.

Helsingfors, den 3 maj 2000.

Kurt Swanljung